Algemene voorwaarden


Wedstrijdreglement 2019

 

Algemeen

 • Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours en de hindernissen/obstakels op de daarvoor bedoelde manier te overwinnen.
 • De deelnemers mogen op de dag van de wedstrijd niet jonger zijn dan 15 jaar.
 • Schoeisel verplicht! Lange broek wordt aanbevolen
 • De deelnemers geven KPJ Oud Gastel toestemming om alle ook door derden gemaakte opnamen ten behoeve van het evenement Mud challenge editie nr. 3, jaartal 2019, daadwerkelijk op radio en/of televisie te doen (her)uitzenden en onbeperkt voor andere audiovisuele toepassingen te gebruiken of te doen gebruiken, zowel in de gemeente Halderberge als daarbuiten.
 • KPJ Oud Gastel heeft wel het recht maar nimmer de plicht om bovengenoemde opnamen daadwerkelijk uit te zenden/uit te doen zenden.
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om, in verband met wat voor reden dan ook, het evenement naar een later tijdstip te verplaatsen of het evenement in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden te annuleren.
 • KPJ Oud Gastel, de Mud Challenge commissie, haar medewerkers, bestuurs- en commissieleden, officials, zijn tegenover deelnemers, hun erven of rechtverkrijgenden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voor deelnemers in verband met deelname aan het evenement Mud Challenge, editie nr. 3, jaartal 2019, direct of indirect of op welke wijze dan ook wordt geleden, schade inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgschade. Dit geldt ook voor mogelijke schade als gevolg van annulering van het evenement. Deelnemers doen mee voor eigen rekening en risico.
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen en deze te consumeren op het spelterrein.
 • In verband met brandgevaar is het niet toegestaan om open vuur op het spelterrein te maken. Denk hierbij aan vuurkorven, barbecues etc.

 

Tijdregistratie

 • De organisator stelt de finish tijd  van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend.
 • De tijdregistratie geschiedt door middel van digitale tijdwaarnemingen.
 • De organisatie kan alleen dan de tijd registreren indien de tijdsregistratiechip op correcte manier wordt gedragen.
 •  De start van de officiële tijdwaarneming wordt aangegeven door middel van een startschot en eindigt door een eindschot.
 • Winnaar is het team dat volgens de officiële tijdwaarneming het wedstrijdtraject het meest/snelst aflegt.

 

Diskwalificatie

 • De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen (ook door de EHBO) of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.
 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor inschrijvende teams/ deelnemers, om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname. De interpretatie van het wedstrijdreglement is uitsluitend voorbehouden aan de wedstrijdleiding. Onder wedstrijdleiding wordt verstaan de voorzitter en commissieleden van de Mud Challenge commissie van KPJ Oud Gastel, alsmede hun assistenten en daartoe aangezochte personen.
 • Deelnemers die onder invloed verkeren van alcohol of drugs worden uitgesloten van deelname.

 

 Instructies wedstrijdleiding

 • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Mud Challenge behoren.
 • Deelnemers aan het evenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

 

Aanvang en kosten

 • De deelnemers dienen zich op de wedstrijddag om 12.30 uur te melden bij de wedstrijdleiding. De start van het evenement is om 13.00 uur.
 • Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per team en dient bij inschrijving te worden voldaan.
 • De deelnemende teams bestaan uit 5 tot 8 personen in de bovenstaande leeftijdscategorie.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers het wedstrijdreglement te hebben ontvangen en van de inhoud kennis genomen te hebben en daarmee onvoorwaardelijk akkoord te gaan.

 

Overige bepalingen

 • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Mud Challenge is verkregen.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb